Žiadosť o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb

K žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb sa prikladajú doklady v súlade s § 64 ods. 3 
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

 • § 64 ods. 3 písm. a) kópia dokladu preukazujúceho bezúhonnosť
 1. fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra,
 2. fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo
  na základe rozhodnutia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za
  poskytovanie sociálnej služby.
 • § 63 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj zodpovedný zástupca poskytovateľa sociálnej služby a fyzická osoba, ktorá je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby. 

(Výpis je verejná listina vydaná Generálnou prokuratúrou z registra trestov na písomnú žiadosť osobe, ktorej sa týka a preukazuje, či osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená. Uvádzajú sa v ňom nezahladené odsúdenia v trestnom konaní.
Odpis registra trestov je verejnou listinou. Uvádzajú sa v ňom údaje o každom právoplatnom odsúdení, priebehu výkonu trestu a ochranného opatrenia, aj o odsúdeniach, ktoré boli podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona zahladené.
Od 1. 1. 2008 Generálna prokuratúra SR vydáva odpis registra trestov len na žiadosť zákonom ustanovených oprávnených orgánov alebo oprávnenej osoby uvedených v zákone a len na zákonom ustanovený účel.)

 • § 64 ods. 3 písm. b) kópia dokladu o odbornej spôsobilosti
 1. fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, alebo
 2. fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo
  na základe rozhodnutia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za
  poskytovanie sociálnej služby.
 • § 63 ods. 3 a 4 zákona č. 448/208 Z. z. o sociálnych službách (splnenie stupňa vzdelania sa preukazuje sa dokladmi podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • § 84 kvalifikačné predpoklady a ďalšie vzdelávanie zákona č. 448/208 Z. z. o sociálnych službách.
 • § 64 ods. 3 písm. c) údaje o priestorových podmienkach, personálnych podmienkach, materiálnych podmienkach a hygienických podmienkach zodpovedajúcich druhu sociálnej služby, forme sociálnej služby a počtu prijímateľov sociálnej služby,

priestorové podmienky - preukazujú sa kópiou listu vlastníctva nie staršieho ako tri mesiace alebo kópiou nájomnej zmluvy (§ 663 až 670 Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb.) alebo zmluvy o výpožičke (§ 659 až 662 Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb.), ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa sociálna služba poskytuje. Nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke musí byť uzatvorená najmenej dna čas poskytovania sociálnej služby alebo pri poskytovaní celoročnej pobytovej sociálnej služby najmenej na tri roky.
personálnych podmienkach - zoznam, v ktorom je uvedené povolanie zamestnancov, ich kvalifikácia a počet.
materiálnych podmienkach - inventár.
hygienických podmienkach - rozhodnutie (doklad) od príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva príslušného podľa sídla zariadenia, miesta výkonu sociálnej služby.

 • § 64 ods. 3 písm. d) rozhodnutie alebo iný doklad o zápise do registra podľa osobitného predpisu alebo potvrdenie o pridelení identifikačného čísla organizácie vydané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ktoré preukazuje vznik právnickej osoby, www.statistics.sk

Napr.:
zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • § 64 ods. 3 písm. e) štatút alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie na právne úkony štatutárneho orgánu právnickej osoby,
 • § 64 ods. 3 písm. f) kópia dokladu, ktorý preukazuje, že osoba nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom a na penále na sociálne poistenie, na príspevku na starobné dôchodkové sporenie a na poistnom a na penále na verejné zdravotné poistenie,
 • § 64 ods. 3 písm. g) cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu,
 • § 64 ods. 3 písm. h) údaje o finančných podmienkach, ktoré obsahujú kalkuláciu skutočných nákladov na jednotku výkonu každého druhu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať, kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov vrátane údajov o vlastných zdrojoch financovania sociálnej služby a predpokladané zdroje financovania sociálnej služby.

Ďalšie informácie k zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb: § 62 - § 70 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.