Výchovná činnosť - Pb180026

O nás

Domov sociálnych služieb Púchov - Nosice od svojho vzniku sídli v periférii mesta Púchov. Zariadenie vzniklo rekonštrukciou 9. bytových jednotiek a prístavbou stravovacej prevádzky. Obytná časť má 3 poschodia. Budova DSS Púchov - Nosice sa skladá z hlavnej časti a časti stravovacej prevádzky, ktorú sa nám podarilo v roku 2007 nadstaviť, kde vznikli priestory pre „Centrum výchovy a vzdelávania“.

Hlavná časť pozostáva z III. poschodí. Na prízemí sa nachádza práčovňa, šijáreň, miestnosť údržby, dielňa a kotolňa. Na I. poschodí sa nachádza kancelária riaditeľky, hlavnej sestry, rehabilitačná miestnosť, lekárska miestnosť, kancelárie sociálnej pracovníčky, ekonómky a personalistky. II. poschodie je pre mobilné deti, kde sa nachádzajú pre klientov, sociálne zariadenia, kúpeľne a herňa pre deti. Na III. poschodí bývajú imobilné deti.

Vo vedľajšej prístavbe je vybudované kuchyňa, jedáleň, sklady a kancelária hospodárky. Nad stravovacou prevádzkou sú vytvorené v novej nadstavbe 2 triedy pre vyučovanie 9 detí špeciálnymi pedagógmi ŠZŠ Púchov, ktoré deti vyučujú v C-variante. Zároveň sa v nadstavbe nachádzajú: herňa pre deti, telocvičňa, sociálne zariadenia a miestnosť pre vychovávateľov.

01.09.1993 zriadil Okresný úrad Považská Bystrica Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnuté deti a mládež v Nosiciach. Zariadenie bolo s účinnosťou od 01.07.1998 premenované na Domov sociálnych služieb so sídlom v Nosiciach. Od 01.01.2004 je zriaďovateľom Domova sociálnych služieb Púchov - Nosice so sídlom 020 01 Púchov – Nosice 57 Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý poskytuje finančné prostriedky potrebné k prevádzke zariadenia. Počet zamestnancov DSS Púchov - Nosice podľa schválenej Organizačnej štruktúre je 34 zamestnancov.

Kapacita nášho DSS je 38 miest. Sme zariadenie s celoročným a týždenným pobytom, pre mentálne a telesne postihnuté deti od 3 rokov a pre dospelých občanov s duševnými poruchami, s kombináciou telesného postihnutia s duševnými poruchami a poruchami správania.

DSS Púchov - Nosice poskytuje služby sociálnej starostlivosti deťom a mládeže i dospelým občanom s duševnými poruchami, s kombináciou telesného postihnutia s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou a týždennou formou pobytu – nevyhnutnej starostlivosti: bývanie, stravovanie a zdravotno ošetrovateľská starostlivosť.

Od 01.01.2017 má DSS Púchov - Nosice vytvorené 2 miesta denného pobytu - ambulantnej formy poskytovania sociálnych služieb, v rámci ktorého sú poskytované obslužné činnosti, stravovanie podľa dohody (raňajky, desiata, obed, olovrant), záujmové a výchovné činnosti. Ambulantná forma sa poskytuje na 4 alebo 8 hod. denne, v rozmedzí od 7.00 do 15.00 hod. počas pracovných dní. Cena v ambulantnej forme predstavuje 5.46 € na 4 hod. alebo 7,44 € na 8 hod./osoba a deň.

V zmysle novely zákona o sociálnych službách č. 331/2017 Z.z. § 72 ods. 2 je poskytovateľ sociálnych služieb povinný zverejniť priemerne EON za predchádzajúci rozpočtový rok, z toho vyplýva že EON sú nasledovné:

  • pre celoročný pobyt s kapacitou 34 lôžok sú EON za rok 2017 vo výške = 992,77 EUR,
  • pre týždenný pobyt s kapacitou 4 lôžka sú EON za rok 2017 vo výške = 992,77 EUR.