Ostatné činnosti

V DSS Púchov - Nosice máme vytvorené 2 triedy detašovaného pracoviska Špeciálnej základnej školy Púchov, ktorú navštevuje 9 našich detí vo variante C a vyučujú ich špeciálny pedagógovia ŠZŠ Púchov.

Každý žiak  má vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací plán. Učivo je rozdelené do nasledovných častí: motorika, sebaobsluha, vedomosti, sociálna komunikácia, pracovné zručnosti, muzikoterapia, arteterapia, biblioterapia a zdravotné cvičenia. Deti si osvojujú základy písania – prípravné cviky, učia sa pracovať s vodovými farbami, rôznymi modelovacími hmotami. Rozvíjajú si predstavivosť a fantáziu. Navliekajú korálky, skladajú celok z viacerých častí, triedia geometrické tvary. Učia sa básne, riekanky, pohybové hry a počúvajú rozprávky.