Strategická vízia, hodnoty, poslanie, ciele DSS Púchov - Nosice

Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice (ďalej DSS Púchov - Nosice) je poskytovateľom sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou.

V zmysle zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) a v súlade so zriaďovacou listinou vydanou Trenčianskym samosprávnym krajom poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktoré je:

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca a jeho stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.