Naše služby

DSS Púchov - Nosice poskytuje služby sociálnej starostlivosti deťom a mládeže i dospelým občanom s duševnými poruchami, s kombináciou telesného postihnutia s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou a týždennou formou pobytu – nevyhnutnej starostlivosti: bývanie, stravovanie a zdravotno ošetrovateľská starostlivosť.

Od 01.01.2017 má DSS Púchov - Nosice vytvorené 2 miesta denného pobytu - ambulantnej formy poskytovania sociálnych služieb, v rámci ktorého sú poskytované obslužné činnosti, stravovanie podľa dohody (raňajky, desiata, obed, olovrant), záujmové a výchovné činnosti. Ambulantná forma sa poskytuje na 4 alebo 8 hod. denne, v rozmedzí od 7.00 do 15.00 hod. počas pracovných dní. Cena v ambulantnej forme predstavuje 5.46 € na 4 hod. alebo 7,44 € na 8 hod./osoba a deň.

Okrem nevyhnutnej starostlivosti poskytujeme komplexnú sociálnu, zdravotnú, výchovnú a rehabilitačnú starostlivosť.