Oznámenie pre zamestnancov DSS Púchov - Nosice

Oznámenie pre zamestnancov DSS Púchov – Nosice,

020 01  Púchov – Nosice 57

 

Oznamujem zamestnancom DSS Púchov – Nosice, že odo dňa 01.08.2019 je účinná nová „Smernica č. 5/2019 – Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja“.

            Uvedená Smernica č. 5/2019 je zverejnená aj na webovej stránke DSS Púchov – Nosice: www.cssnosice.sk.

            Zodpovedná osoba

V TSK a OVZP TSK, t.j. aj v DSS Púchov – Nosice plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice č. 5/2019 – Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja hlavný kontrolór TSK.

Spôsoby podávania podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti:

a)      elektronickou poštou na adresu hlavnykontrolor@tsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,

b)      poštou zaslanou na adresu TSK:

Hlavný kontrolór TSK

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

                        Na obálke je potrebné uviesť upozornenie:

                                   „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“

Účinnosť: 1.augusta 2019

Príloha: „Smernica č. 5/2019 – Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja“.